Университетска многопрофилна болница за активно лечение

Болницата има сключен договор с РЗОК по клинични пътеки и лекува безплатно здравноосигурени лица.

* УМБАЛ КАСПЕЛА е определена за университетска болница с решение No 560/31.07.2014г на МС за допълнение на решение No 693/2012г за определяне на унивеситетски болници и изм. и допл. с решение 830 на МС за 2012г.

* УМБАЛ”Каспела” е акредитирана от Министерство на здравеопазването с отлична оценка за качество на лечебната и диагностична дейност общо и по отделно за всички нейни структури.

* Има внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2008, сертификат No: CI/11880 от 16.03.2010.

* От 2010 г. УМБАЛ”Каспела” е база за обучение на лекари-специализнати, специалисти по здравни грижи и студенти по медицина и по настоящем обучава над 20 лекари-специализанти  в отделните си структури.

* УМБАЛ”Каспела” е носител на награда „ЗЛАТНА КНИГА”  на  Съвета  на Европа  за научна и културна общност за принос към развитието на българската медицина.

* Всички медицински клиники и отделения със стационар са покрили  най-високото  „трето” ниво на компетентност в съответствие с действащите медицински стандарти.

* УМБАЛ”Каспела” е договорен партньор с  различни частни здравно-осигурителни фондове.


Многопрофилна болница Каспела
Болница Пловдив Болница Пловдив Болница Пловдив Болница Пловдив Болница Пловдив Болница Пловдив